Algemene Voorwaarden ~ Floris van Berkel, Ontspannen Zijn

Artikel 1: Na het volledig invullen en ondertekenen van het aanmeldformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Artikel 2: Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

De deelnemer schrijft zich in op een vaste les, lessen, training, workshop, klankbeleving, sessie en/of retraite.

Artikel 3: De betaling geschiedt vooraf. Na betaling ontvangt de deelnemer een email als bewijs van inschrijving en betaling. Voor de reisovereenkomst en stilte retraite gelden afzonderlijke betalings- en aanvullende overige voorwaarden zoals genoemd in Artikel 9.

Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Gemiste lessen kunnen binnen het lidmaatschapstermijn uitsluitend in overleg worden ingehaald op andere tijdstippen dan waarvoor ingeschreven. Voor losse workshops geldt dat bij annulering voor 14 dagen van aanvang van de workshop het volledige bedrag wordt teruggestort. Daarna vindt geen restitutie meer plaats, maar kan je in overleg de workshop op een andere datum meedoen.

Floris van Berkel behoudt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Floris van Berkel gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is Floris van Berkel alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Indien de deelnemer in de eerste lidmaatschapsperiode waarvoor de overeenkomst is gesloten driemaal met tijdige of volledige betaling in gebreke is gebleven, zullen de resterende bedragen ineens en direct opeisbaar zijn.

Artikel 4: Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico.

Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Aan klankbelevingen is deelname voor personen met een pacemaker uitgesloten.

Floris van Berkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

Floris van Berkel is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Floris van Berkel, dienen te worden vergoed.

Artikel 5: Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg tussen deelnemer en Floris van Berkel het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden.

Artikel 6: Floris van Berkel behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

Artikel 7: Floris van Berkel behoudt zich het recht voor bij gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 8: Voor eenmalige workshops of doorlopende trainingen bij bedrijven gelden dezelfde voorwaarden als genoemd voor individuele deelnemers. Met dien verstande dat deze redelijkerwijs vertaald kunnen worden naar cursussen en workshops in het bedrijfsleven. Zoals een lidmaatschap vertaald kan worden naar overeenkomst.

Artikel 9: Bij boeking van reizen, meerdaagse workshops en retraites wordt 50% aanbetaald bij aanmelding. De resterende 50% uiterlijk 14 dagen voor aanvang.

Wanneer je tot 14 dagen voor aanvang annuleert wordt 10% van de hoofdsom in rekening gebracht. Bij annulering na 14 dagen voor aanvang wordt de gehele 50% niet teruggestort.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en of annuleringsverzekering. Tevens draagt zij zelf zorg voor de vlucht en daarbij benodigde documentatie. Wanneer bij vertrek uit Nederland of in de loop van de reis blijkt dat een reiziger niet beschikt over de vereiste reis- en/of grensdocumenten, is Floris van Berkel hiervoor niet aansprakelijk te stellen.

De op de website genoemde trainingsactiviteiten zijn een indicatie van wat deelnemer mag verwachten. De uiteindelijke invulling kan hiervan afwijken.

Iedere aansprakelijkheid van Floris van Berkel, uit welken hoofde ook, zal steeds zijn beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.

Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en Floris van Berkel is Nederlands recht van toepassing.

Logo | Floris van Berkel, Ontspannen Zijn